Liên he
XÉTTUYỂNCĐ
LỊCH HỌC
Facebook
(08) 35088482 - 35088483

Biễu Mẫu Đào Tạo


Các Biễu Mẫu Đào Tạo

 

STT Tên Biểu Mẫu DowLoad
1 Phiếu Đề Nghị Xem Xét Điểm Tại Đây
2 Phiếu Đề Nghị Chuyển Ca Thi Tại Đây
3 Phiếu Đăng Kí Thi Lại Tốt Nghiệp Tại Đây
4 Phiếu Đăng Kí Thi Lại Lần 2 Tại Đây
5 Phiếu Đăng Kí Học Lại Tại Đây
6 Phiếu Đăng Kí Chuyển Lớp, Ngành Tại Đây
7 Phiếu Đăng Kí Chuyển Điểm Tại Đây
8 Phiếu Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Tại Đây
9 Giấy Giới Thiệu Sinh viên thực Tập Tại Đây
10 Đơn xin Nhập Học Tại Đây
11 Đơn xin Chấp Phúc Khảo Bài Thi Tại Đây
12 Đơn Đăng Kí Học Phần Tại Đây
13 Đơn Cam Kết Tại Đây

 DHQG
DT1
DT3
DT4
DT5
DT6
DT6
DT8
DT9